Dating site jehova s getuigen Free webcam sex chat no log in or credit card needed


19-Oct-2020 04:09

In zijn boek The Time is at Hand (1889) voorzegde hij dat 'de oorlog van de grote dag van God de Almachtige' (Opb.

), die reeds begonnen was, zou eindigen in 1914 met volledige omverwerping van de huidige heerschappij op aarde.

In 1939 werd deze naam veranderd in De Wachttoren en Aankondiger van Jehova’s Koninkrijk. Zij willen uitdrukkelijk 'Jehovah's Getuigen' zijn. Jehovah is echter - volgens JG - niet gelijk aan Jezus.

Sinds 1983 draagt het tijdschrift de huidige titel De Wachttoren: Aankondiger van Jehovah's koninkrijk. Het gemiddelde opleidingsniveau van JG is relatief laag. Veel genootschappen van Jehovah's Getuigen verbieden omgang met hen die de sekte verlaten. De Heer Jezus heeft zijn leerlingen evenwel opgedragen om zijn getuigen te zijn.

dating site jehova s getuigen-58

Naked dating free 100

dating site jehova s getuigen-20

Ghana nudist dating

Door en omdat zij Jezus voor een engel te houden, onthouden de JG Hem goddelijke eer.Hij loochende de onsterfelijkheid van de ziel en de eeuwigheid van de straf. In België leven naar hun eigen zeggen ruim 25.000 JG, verdeeld over 375 gemeenten, en in Nederland ruim 30.000 leden verdeeld over 395 gemeenten (stand 2010). Bepalend voor het geloof van JG is niet alleen de Schrift, maar ook de leer van het Wachttorengenootschap, 'Gods enige kanaal' dat 'voedsel te rechter tijd verschaft'. JG hebben een eigen bijbelvertaling, de zogeheten Nieuwe-Wereldvertaling. JG verwerpen de leer van de Drie-Eenheid als heidens en onbijbels. Jezus Christus is, zo leren zij, niet gelijk aan God. Christus stierf niet aan een kruis, maar aan een paal. De zielen van de goddelozen worden, nadat zij uit de dood zijn opgestaan, vernietigd. Volgens de JG eindigden omstreeks in oktober 1914 de “tijden der heidenen”. JG winnen zielen door huis-aan-huis het evangelie van het koninkrijk te verkondigen.Hij is de eerste van Gods schepselen, de aartsengel Michaël. Hij is niet lichamelijk, maar geestelijk opgestaan. Jehovah's getuigen bidden niet tot Hem; ze bedanken Hem niet voor zijn verlossingswerk. Hij begon in 1914 te regeren (Openbaring )." Heilige Geest. Jehovah's getuigen onderscheiden twee klassen van gelovigen: zij die een hemelse roeping hebben en zij die aan aardse roeping hebben. De Getuigen geloven niet aan een eeuwig oordeel en een eeuwige straf. In dit jaar kwam Jezus Christus terug om Zijn Koningschap in de hemel te aanvaarden. Vooral onder rooms-katholieken, die over het algemeen weinig Schriftkennis hebben, vinden zij gehoor. In de Nederlandse taal verschijnen twee tijdschriften van JG: De Wachttoren en Ontwaakt.JG ontkennen dat de Heilige Geest een persoon is, het is Gods werkzame kracht. Van de zondeval van Adam en Eva had God geen vóórkennis. De val van Satan vond plaats na de schepping van Adam en Eva en gebeurde toen hij Eva verzocht in de hof van Eden. Een 'kleine kudde' van 144.000 'gezalfden', heeft een hemelse roeping en zal met Christus zullen regeren in het Vrederijk. Zijn terugkomst was onzichtbaar voor de natuurlijke ogen. Van 19 heette een Nederlands tijdschrift van JG: De Wachttoren en Verkondiger der Tegenwoordigheid van Christus. Het einde van het huidige goddeloze bestel op deze aarde zou in 1914 zijn. Het avondmaal wordt wel gevierd, éénmaal in het jaar, maar alleen de enkeling die overtuigd is tot de genoemde groep van 144.000 te behoren, mag het avondmaal gebruiken. JG verwerpen op grond van de Bijbel bloedtransfusie. De Wachttoren (The Watchtower), sinds 1879 uitgegeven, is vertaald in vele talen en behoort tot de meest verspreide religieuze tijdschriften ter wereld.

dating site jehova s getuigen-83

double your dating man transformation review

In 2018 zouden er nog 18.000 van hen op aarde leven. Toen dat het bestel niet ten onder ging, werd het einde opgeschort tot een later jaar, waarvan de jaren 1925 en 1975 de meest bekende zijn. Jezus Christus zal een vrederijk stichten, een aards paradijs, waar de rechtvaardigen mogen ingaan. Zie Jehovah's Getuigen/Avondmaalsviering voor het hoofdartikel. Sinds 1945 leren de JG dat de dood te verkiezen is boven bloedtransfusie. "Het doel van dit tijdschrift, de Wachttoren, is Jehovah God, de soevereine heerser van het universum, te eren.

De centrale leiding is het Wachttorengenootschap, het ‘Besturend Lichaam’, dat gevestigd is in de Verenigde Staten.